ગાંધીનગર, દેશગુજરાત: ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી-2017ના પ્રથમ તબક્કાના મતદાનના અંતિમ સત્તાવાર આંકડા જાહેર કરવામાં  આવ્યા છે.
Type Here to Get Search Results !

ગાંધીનગર, દેશગુજરાત: ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી-2017ના પ્રથમ તબક્કાના મતદાનના અંતિમ સત્તાવાર આંકડા જાહેર કરવામાં  આવ્યા છે.

ગાંધીનગર, દેશગુજરાત: ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી-2017ના પ્રથમ તબક્કાના મતદાનના અંતિમ સત્તાવાર આંકડા જાહેર કરવામાં  આવ્યા છે.

Post a Comment

0 Comments